Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Kom ihåg

2016-08-31 | v. 35
 

FSJ svarar kapacitetsutredningen: Fungerande marknad är målet

2012-03-30

FSJ har med stort intresse tagit del av Trafikverkets kapacitetsutredning och välkomnar förslaget till både förbättrat underhåll för anläggningens funktion och en utökning av kapaciteten i järnvägsnätet. FSJ är av den bestämda uppfattningen att mer utrymme måste ges för reinvesteringar och för drift och underhåll. Dagens kontrakt för underhåll och reinvesteringar ger inte utrymme för att vare sig bibehålla anläggningarnas kvalitet eller för att förbättra dem. Utnyttjandet av banorna kommer också enligt de prognoser som Trafikverket presenterat att väsentligt öka, både för gods- och passagerartrafik.

I sitt remissvar TRV 2011/17304 över Trafikverkets lösningar för ökad kapacitet på järnvägen poängterade FSJ att ökade medel inte automatiskt kommer järnvägens anläggningar till del. FSJ vill återupprepa vikten av ett väl fungerande upphandlingssystem för att få en fungerande marknad.

Entreprenörsbranschen för järnvägsinfrastruktursidan är en ung bransch. Från att Banverket helt haft underhållet inom myndigheten, är nu allt underhåll sedan 1 januari 2010 utlagt på entreprenad. Det ställer stora krav på den upphandlande myndigheten att hålla en jämn och hög nivå på upphandlingarna av underhåll och reinvesteringar för att de medel som staten avsätter till entreprenader ska komma anläggningen tillgodo.

FSJ trycker på att branschen behöver långsiktig planering av upphandlingar så att entreprenörerna vågar göra nödvändiga investeringar i både materiel och kompetens. Att kunna paketera upphandlingar med olika teknikslag (ban, el, signal och tele) i samma upphandling samt att kunna utföra arbeten under lågsäsong skulle avsevärt kunna effektivisera underhållsåtgärderna samt bidra till att minska kostnaderna för dem.
Att underhållet många gånger görs under stark tidspress under högsäsongen är kostnadsdrivande och minskar också möjligheterna till innovation och införande av nya metoder.
När bygghandlingar utarbetas, efterfrågar FSJ kopplingen till de nödvändiga tiderna i spår som är avgörande för hur projekten kan genomföras. Vi menar att detta skulle kunna förbättra ekonomin i utförandeskedet.

FSJ välkomnar incitamentsmodeller vilka måste vara påverkbara och balanserade. Att tillämpa funktions- och totalentreprenader är ett sätt att ge entreprenörerna större möjlighet att tillämpa sitt stora kunnande jämfört med utförandeentreprenader.

Generellt upplever FSJ att Trafikverkets resurser och kunskap när det gäller upphandling av entreprenader brister. Många arbeten kommer inte igång på grund av att de inte upphandlas, branschen står med dyr kapacitet som inte kan utnyttjas till fullo. Dagens upphandlingssystem och regelverk bör effektiviseras och anpassas till övriga entreprenadbranschens rådande marknadsvillkor.

Remiss

 

Tillbaka

Uppdaterad   2012-04-03

FSJ, Almega AB, Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm | Tel: 08-762 69 00 | Fax: 08-762 69 48 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS