Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Kom ihåg

FSJ arbetar för en säker, attraktiv och lönsam bransch

 

Nyheter

Trafikverket genomför samråd om bandel 239 och 375

Branschfakta | 2016-06-22

Trafikverket genomför samråd om upplåtelse av bandel 239. Processen pågår mellan 31 maj till och med den 10 augusti 2016. Synpunkter lämnas senast 10 augusti! Läs remissen i sin helhet här.

Trafikverket genomför samråd om upplåtelse av bandel 375. Processen pågår mellan 31 maj till och med den 10 augusti 2016. Synpunkter lämnas senast 10 augusti! Läs remissen i sin helhet här.

Trafikverket söker deltagare till användningstest av Kapacitetsportalen

Branschfakta | 2016-04-22

Kapacitetsportalen blir den samlade plattformen för kommunikation mellan Trafikverket och branschen när det gäller frågor om användning av järnvägen. Det ska vara lätt att hantera våra tjänster, till exempel att förstå vilken kapacitet som finns tillgänglig vid varje givet tillfälle och plats. Tågbolag och entreprenörer kan planera, söka lediga tider, jämföra alternativa upplägg och tjänster, få prisförslag samt beställa kapacitet på egen hand. Att branschen bjuds in i processen på det här sättet är helt unikt ur ett EU-perspektiv.

ID06 Kompetensdatabas/JP databas

Branschfakta | 2016-04-21

Trafiktverket: "ID06 är ett krav i alla kontrakt, inga andra alternativ tillåts, avser både identifikation och personalliggare".

Järnvägsbranschen enad inför framtiden - JBS

Branschfakta | 2016-04-21

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS).

Remisser från Trafikverket

Branschfakta | 2016-04-21
  • Samråd återupptagande av banunderhåll på del av Västerdalsbanan
  • Remiss avseende upphörande av underhåll på bandelen Smålands Burseryd-Landeryd

 

Framtid – Finansiering & Digitalisering

Branschfakta | 2015-11-13

Sverige satsar under kommande år stort på järnvägen, vilket är ett mycket viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle. Men vilka möjligheter finns på kort och medellång sikt? Det handlar Järnvägsdagen14 december 2015 om. Se hela programmet och anmäl dig redan idag.

FSJ saknar finansiering i Trafikverkets förslag till ny tidplan för ERTMS

Branschfakta | 2015-09-18

FSJ menar att en avgörande fråga för att kunna lyckas med att införa ERTMS i Sverige är att lösa finansieringen av utrustningen i fordonen. Så länge denna fråga är olöst kan inte FSJ:s medlemmar och deras underleverantörer av dragfordon på allvar komma igång med ERTMS annat än i enstaka testfall. Detta innebär att även den nya tidplanen som nu presenterats av Trafikverket riskerar att bli orealistisk. Vår och fordonsägarnas grundinställning är att det europeiska tågstyrningssystemet ERTMS/ETCS är en del av infrastrukturen och bör finansieras därefter.

I Danmark finns är det möjlighet att nyttja ramavtal för inköp av ombordutrustning till fast pris för alla fordonstyper för leverantörerna till Banedanmark. I Norge genomför Jernbaneverket nu en gemensam upphandling av ramavtal samt bidragsmodell med stöd upp till 50 procent av kostnaden för fordon som behövs för att upprätthålla trafiken på den norska järnvägen.

Sverige behöver en motsvarande lösning så snart som möjligt.

FSJ stödjer slutsatserna i ”Koll på anläggningen”

Branschfakta | 2015-09-18

FSJ ser mycket positivt på slutsatserna i Järnvägsutredningens delbetänkande Koll på anläggningen. Föreningen delar den beskrivna problembilden och stödjer de förslag som presenteras. Det är FSJs uppfattning att de sammantaget kan bidra till ett effektivare underhåll och en säker, punktlig och hållbar järnvägstrafik som motsvarar det ökade behovet av såväl person- som godstransporter.

 

S:t Eriks ny medlem i FSJ

Branschfakta | 2015-08-31

S:t Eriks som är tillverkare av betongprodukter är ny medlem i FSJ. Bland de mest kända produkterna i järnvägssortimentet är kabelrännor och bantrummor.

Lyckat i Almedalen

Branschfakta | 2015-08-31

FSJ tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna och Swedtrain presenterade järnvägarnas synpunkter den 29 juni i Almedalen.  Ett mycket bra seminarium som hade fokus på viktiga framtidsfrågor för järnvägen och som gav ett starkt stöd till Gunnar Alexandersson delbetänkande Koll på Anläggningen. Seminariet var mycket välbesökt och det var bra talare genomgående. Trafikverket var väl företrätt bland åhörarna med tillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson i spetsen.

 

Anläggningen i centrum för mer spår för pengarna

Branschfakta | 2015-04-28

Gunnar Alexanderssons delbetänkande Koll på anläggningen har gett oss en angelägen och saklig genomlysning av frågan om organiseringen av järnvägsunderhållet och ett antal konkreta åtgärder som ska stärka järnvägssystemet vilket vi ser som mycket positivt.

FSJ lämnar arbetet i BVFF

Branschfakta | 2015-04-20

På grund av att de föreslagna forskningsområdena i BanaVägFörFramtiden inte innehåller några projekt inom järnvägsområdet, har nu FSJ beslutat att lämna arbetet i BVFF.
BVFF är ett branschprogram som bildades december 2011 genom ett avtal mellan Trafikverket, KTH och VTI. Under våren 2012 anslöts även LTU. Numera är även Ramböll partner.
Syftet med BVFF är att utveckla branschens och samhällets förmåga att möta nutida och framtida krav på effektiv väg- och baninfrastruktur och samtidigt stärka relevanta delar av svensk anläggningsbransch.

Marknadsanpassad planering av kapacitet

Branschfakta | 2015-04-20

Trafikverket arbetar nu med att förbättra planeringen av kapacitet i infrastrukturen. Målet är att sätta på spåret ett marknadsanpassad datorbaserat system med hög grad av interaktion och delaktighet för järnvägsföretag och entreprenörer. Trafikverket vill på det här sättet bättre kunna tillgodose marknadens behov och öka den tillgängliga kapaciteten.
Trafikverket kommer att presentera sitt förslag på FSJ:s medlemsmöte i början av maj.

Leonhard-Weiss ny medlem i FSJ

Branschfakta | 2015-04-20

Leonhard-Weiss har inkommit som ny medlem i FSJ efter det att STRABAG har avslutat sitt medlemskap.

Järnvägsunderhållet också i fortsättningen hos externa entreprenörer

Branschfakta | 2015-04-20

Utredningen om järnvägens organisation har nu överlämnat delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42) till infrastrukturminister Anna Johansson. Utredaren Gunnar Alexandersson lägger helt fokus på Trafikverkets roll och uppdrag. Utredningen föreslår bland annat att Trafikverket tillsvidare ska fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll.

 

Inbjudan till en dag om väg- och järnvägsforskning

2014-10-21

BanaVägFörFramtiden, BVFF, är ett samverkansprojekt för närma forskningen till verkligheten. Det handlar om väg och järnväg, och från FSJ:s sida är det Daniel Öholm från Railcare Group som är medlem i BVFF:s styrelse. BVFF vill den 13 november berätta om vad projektet uppnått och vad som kommer framöver. Mötet äger rum på KTH i Stockholm och programmet kan hämtas här.

 

BS Resurspool AB ny medlem i FSJ

2014-10-06

BS Resurspool AB i Falköping har nu blivit medlem i FSJ. Företaget bemannar olika projekt men utför också entreprenader.

 

Trafikverket ersätter Strukton för extra arbeten

2014-08-20

Efter en tvist i domstol har Trafikverket och entreprenören Strukton kommit överens om ersättning om 131 miljoner kronor för det extra arbete som utförts i Södra stambanan under de sex år kontrakten har pågått.
– Arbete som inte ingår i kontraktet är vi som beställare skyldig att ersätta, helt i enlighet med det regelverk som finns i branschen. Vi har tidigare haft olika syn på tolkning av kontraktets omfattning men i samband med tvisten i domstol har vi kommit fram till att Trafikverket har ett ansvar. Det är viktigt att vi kan utföra extra arbeten i järnvägsanläggningen eftersom det är ett steg i vårt arbete att arbeta mer förebyggande med järnvägsunderhållet. De 131 miljoner kronor som vi nu kommit överens om har gått till förbättrande åtgärder under sex års tid i två kontrakt, säger Anna Lundman chef på Underhåll.
 

Servicefönster nu klart

2014-07-11

Garanterad tid till arbete i spår och ändrade ersättningsregler vid till exempel ökad trafik under kontraktstiden ska stärka underhållet och ge bättre förutsättningar för järnvägens entreprenörer. Det är förbättringar i de kontrakt för järnvägsunderhåll som Trafikverket nu ska upphandla.

Anmärkningar på järnväg åtgärdade snabbare än planerat

2014-06-24

Genom att tillsammans lägga ett ”logistikpussel” har järnvägens samarbetspartners under våren åtgärdat en tredjedel av de identifierade månadsanmärkningarna som rör spår och växlar.
- Vi kan se att det påverkar anläggningen positivt, säger Anna Lundman, chef för verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket.
Järnvägsbranschen har under våren utvecklat sitt samarbete för att tillsammans kunna tidigarelägga åtgärder av identifierade m-anmärkningar (månadsanmärkningar) på järnvägen – och med så få störningar som möjligt för resenären. Detta gäller alltså den typ av anmärkningar som inte är akuta och som ska hanteras inom tre månader, men som ändå kan påverka punktligheten.
En tredjedel av de identifierade m-anmärkningarna som rör spår och växlar är nu åtgärdade. Arbetet med att tidigarelägga åtgärderna fortsätter under året. Fokus ligger på storstadsområdena samt utpekade stråk och banor. Exempel på åtgärder som genomförs är komponentbyten i växlar, ballastkompletteringar, spårriktning, rälsbyten, slipersbyten och diverse svetsarbeten.

Servicefönster för underhållet

2014-06-04

Trafikverket arbetar nu med att skapa så kallade servicefönster för underhållet på järnväg. Målet är ett effektivare underhåll. För att nå dit vill TRV skapa luckor i den fastställda tågplanen som ska fyllas med underhållsåtgärder. De här "luckorna" ska också skrivas in i den årliga Järnvägsnätsbeskrivningen. Hur detta ska gå till i detalj ska arbetas fram kontrakt för kontrakt.
Förutsägbarhet, effektivare underhåll och enklare planering är ledorden för arbetet. Det nya jämfört med vanliga banarbetstider är att förutsättningarna tas fram i tidtabellsarbetet. FSJ har tidigare har pekat på hur viktigt det är att entreprenörerna redan från början deltar i tågplanearbetet för att tiden för underhållet inte ska komma i efterhand när tågtidtabellen fastställs.

Järnvägsbranschen satsar gemensamt för att förbättra järnvägen

2014-04-16

Att järnvägen behöver rustas är ingen nyhet. Arbetet pågår redan. Men vi behöver arbeta annorlunda för att snabbare öka järnvägens tillförlitlighet. Järnvägsbranschen har därför utvecklat sitt samarbete för att tillsammans kunna åtgärda anmärkningar på järnvägen med så få störningar som möjligt för resenären. På kort sikt är målet att tidigarelägga åtgärder. På lång sikt är detta ett nytt och effektivare sätt att planera och genomföra underhållet. Vi gör detta genom vår gemensamma överenskommelse – Tillsammans för Tåg i Tid.

 

 

 

 

Nationella planen nu klar

2014-04-08

Regeringen har nu fastställt den nationella transportplanen för 2014-2025. Därmed genomförs en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.
Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014-2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.
Läs mer här.

 

Järnvägsunderhållet under luppen

2014-04-04

Efter det att utredningen om framtidens svenska järnväg, En enkel till framtiden?, presenterades i höstas har nu direktiven för den fortsatta utredningen presenterats. Regeringen vill att utredningen bland annat se se över rollfördelningen inom järnvägssektorn, användningen och tilldelningen av kapacitet och inte minst byggande och underhåll av infrastrukturen.

TRV lättar på tekniska krav för spårmaskiner

2014-04-03

Trafikverket arbetar med att lätta på de tekniska kraven för tunga spårgående arbetsmaskiner. Det berör bland annat slopande av minsta hjuldiameter, nödbroms och sambesiktning.
Trafikverkets dokument finns att hämta här.

Dagens och morgondagens kompetenser

2014-02-24

Att få rätt kompetenser till järnvägsbranschen är en överlevnadsfråga för järnvägen.  Den 14 april möts representanter för FSJ, Tågoperatörerna och Swedtrain i järnvägsstaden Nässjö för att tillsammans med näringsminister Annie Lööf och Trafikverket diskutera kompetensförsörjningen.
Det är Swedish Rail Skill Forum som arrangerar seminariet och samordnare är Nässjö Näringsliv AB.
Allt om seminariet finns att läsa på http://www.nnab.se/14april/
 

Spark Trade ny medlem i FSJ

2014-02-03

Spark Trade från Nässjö är ny medlem i FSJ. Företaget är ett entreprenad- och konsultföretag inom järnvägsbranschen och bedriver också spårslipning. Spark Trade är generalagent i Sverige för schweiziska Speno som tillverkar spårslipningsutrustning.

Ökat skydd för järnvägsarbetare

2013-11-11

Trafikverket meddelar idag att man inför en ny regel, som innebär stärkt skydd för dem som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Enligt den nya regeln måste spåret som snöröjs vara helt avstängt från tågtrafik, vilket inte har krävts tidigare.
- Den här regeländringen har vi i järnvägsbranschen försökt få igenom länge. Vi är oerhört glada att Trafikverket har lyssnat och äntligen bestämt sig för att stärka arbetsmiljöskyddet för våra anställda säger Robert Röder, ordförande i järnvägsentreprenörernas branschförening FSJ.

 

Indraget underhåll på flera järnvägssträckor

2013-10-04

Trafikverket vill koncentrera sina resurser till de järnvägar som har stor betydelse för person- och godstrafik.
Därför genomför TRV nu ett samrådsförfarande på bandelar där järnvägstrafiken varit obetydlig, med inriktning mot en möjlig avveckling.
Underhållet föreslås dras in på följande bandelar:

Munkedal – Lysekil
Mellerud – Billingsfors
Rågsveden – Malung
Lomsmyren – Vika
Hamrångefjärden - Norrsundet
Sandarne – Stugsund
Timsfors - Markaryd

Förslaget är nu på remiss och Trafikverket vill fatta beslut före årsskiftet. Om beslutet blir att upphöra med underhållet, läggs aktuell bana i malpåse i tre år. Därefter kan Trafikverkets styrelse besluta om nedläggning. Då beslutet om upphörande av underhåll fattats, innebär det att det inte längre är möjligt att köra trafik på sträckan.

Ökad punktlighet i järnvägstrafiken

2013-09-18

FSJ har tillsammans med flera andra aktörer på den svenska järnvägsmarknaden undertecknat en avsiktsförklaring om samverkan för ökad punktlighet i järnvägstrafiken. Punktlighet är avgörande för järnvägssystemets förmåga att leverera och att vara konkurrenskraftigt jämfört med övriga transportslag. En bakgrund till att tågen inte kommer i rätt tid är bland annat att kapaciteten i anläggningen brister och att underhållet är eftersatt.
FSJ kommer nu aktivt att delta i de grupper som kommer att bildas för ett systematiskt punktlighetsarbete och aktivt arbeta för att ta fram mål och indikatorer för bättre punktlighet.
En årlig resultatrapport kommer också att utarbetas.
Hämta avsiktsförklaringen här.

 

FSJ välkomnar nationella planen 2014 - 2025

2013-09-17

FSJ välkomnar förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2014 - 2025. Järnvägen har ett uppdämt behov av upprustning för att kunna återställa infrastrukturens kvalitet och samtidigt kunna hålla jämna steg med den ökade trafiken och kraven på snabbare och tyngre tåg. Föreningen stödjer kraftfullt Trafikverkets förslag till jämn fördelning av anslagen till drift, underhåll och investeringar så att satsningar på infrastrukturen kan få full effekt tidigt i perioden. Att Trafikverket i större utsträckning än tidigare vill ta hänsyn till behovet av att komma åt anläggningen för underhåll är också positivt. God och säker arbetsmiljö och säkerhet i anläggningen beror av att entreprenörerna får tillräckliga tider i spår för sina arbeten.

Skanska Norr ny medlem i FSJ

2013-09-17

FSJ välkomnar Skanska Sverige AB, Bygg och anläggning Norr, som ny medlem i FSJ.

FSJ och SEKO överens om krafttag för arbetsmiljön

2013-06-28

FSJ och fackföreningen SEKO står tillsammans bakom ett upprop om att skapa en god och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i järnvägens spåranläggningar.
Det handlar framförallt om förutsättningarna för avstängda spår, hastighetsnedsättningar vid arbeten på fler- och dubbelspår, samt att hitta rätt balans mellan trafikintensitet och vårt behov av tid i spår för underhållsarbete. Säkra och effektiva lösningar för det här har väldigt hög prioritet.
För att komma till rätta med de brister som hela branschen lider av, har vi enats om ett gemensamt säkerhetsarbete för alla företag inom FSJ. Målet är att ingen järnvägsanställd ska kompromissa med sin egen eller någon annans säkerhet, och vår grundregel är att vi jobbar säkert eller inte alls. Om en riskfylld situation uppstår så ställer vi jobbet.
Som bransch har vi enats om att i första hand fokusera på bristerna i riskbedömningar och sos-planering av arbeten, samt att vi alltid ska sträva efter A-skydd som lägsta skyddsnivå när vi utför arbeten i spårmiljö.
Uppropet finns här.

 

 

 

Ännu inga nya regler för spårgående arbetsredskap

2013-05-30

Trafikverket har beslutat att flytta fram utgivningen av dokumenten Medgivandeprövning, Besiktningskrav och rutiner och Besiktningsman när det gäller spårgående arbetsredskap. Utgivningen hade från början planerats till den 1 juni i år men flyttas till ett senare datum. Bakgrunden är att den gällande föreskriften BVF 929 om tunga spårgående arbetsredskap skulle ersättas av en serie på fem olika dokument. Tidplanen har dock inte kunnat hållas. Det arbete som återstår är bland annat att lägga fast de förutsättningar som ska gälla för den så kallade medgivandeprövningen. Regler och förutsättningar för besiktning måste också färdigställas och förankras i branschen.
 

Svesäk AB ny medlem i FSJ

2013-03-28

FSJ välkomnar Svesäk AB som ny medlem i FSJ. Svesäk utbildar i el-och trafiksäkerhet och har sitt säte i Uddevalla.

FSJ nu i styrelsen för Bana Väg För Framtiden

2013-03-28

Trafikverkets satsning på forskning och utveckling drivs nu inom ramen för projektet Bana Väg För Framtiden, BVFF. Där kommer Daniel Öholm från FSJ att driva järnvägsfrågorna. BVFF är hittills tungt väginriktat och FSJ:s målsättning är att även få med intressanta forskningsprojekt inom järnvägsområdet på agendan.

FSJ på möte med Riksrevisionen

2013-03-28

Riksrevisionen träffade FSJ:s styrelse samt Byggindustrierna vid ett möte i februari för att diskutera bakgrunden till tågförseningar.
FSJ framförde att järnvägen är sliten och att det är en av anledningarna till brister i infrastrukturen som leder till störningar i trafiken. Samtidigt har trafiken ökat på ett fantastiskt sätt men som i sin tur leder till svårigheter att komma åt spåranläggningen. En störning leder ofta till följdstörningar. Tidtabellerna är också så lagda att det inte är någon skillnad på sommar eller vinter och det menar FSJ att TRV i sin tidtabellsplanering måste ta hänsyn till.
Riksrevisionen kommer att höra många olika parter och räknar med att en slutrapport kan komma att presenteras i november.


 

FSJ välkomnar infrastrukturpropositionen

2012-10-17

FSJ välkomnar regeringens infrastrukturprosition som vill göra det svenska järnvägssystemet robustare genom höjd ambitionsnivå och stabilitet i de ekonomiska ramarna för underhåll och investeringar.  För att kunna utnyttja branschens resurser optimalt  menar FSJ att det krävs långsiktig och stabil planering av projekt och underhåll. Det leder också till att produktiviteten ytterligare kan öka i branschen. Dagens kontrakt för underhåll och renvesteringar ger lite utrymme för att vare sig bibehålla anläggningarnas kvalitet eller för att förbättra dem. För att kunna möta högre krav på infrastrukturen är det också av högsta vikt att tiderna i anläggningen för olika arbeten kan reserveras och säkras.
Läs mer om infrastrukturpropositionen här.

Infrastrukturministern på besök hos FSJ

2012-10-02

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd besökte FSJ vid ett välbesökt föreningsmöte den 26 september. Diskussionen var livlig och berörde olika frågor med betydelse för järnvägens entreprenörer. Det handlade om budgetmedel, upphandling, planeringsprocessen och uppdraget från riksdagen om att utreda återreglerat underhåll.  

Ny remiss Tunga arbetsredskap

2012-10-02

Trafikverket har sänt ut en ny remiss om revidering av BVF 929 Tunga spårgående arbetsredskap. Efter remisstiden som går ut den tionde november kommer BVF:en att fastställas i  januari nästa år för att börja gälla den 1 juni 2013. Revideringen syftar att ytterligare förtydliga och verksamhetsanpassa regelverket.
 

Bättre planeringshorisont krävs för kostnadseffektivt byggande och underhåll

2012-10-02

I Framtidens infrastruktur uttalar sig FSJ:s ordförande Robert Röder om problemet att få ett jämnt flöde i arbetena i järnvägsanläggningen.
– Viktigt är en bra planeringshorisont så att vi leverantörer kan utnyttja hela året till att bygga och underhålla järnvägarna. Ju mer vi kan sprida våra arbeten över året, desto bättre kostnadseffektivitet kan vi skapa, vilket i slutänden ger mer järnväg för pengarna.
 

Tomiqo Säkerhet AB i Torshälla ny medlem

2012-09-11

FSJ hälsar den nya medlemmen välkommen. Tomiqo Säkerhet AB arbetar med utbildning inom el- och trafiksäkerhet och olyckshantering på järnväg samt uthyrning av säkerhetspersonal och järnvägstekniker.

Nya föreskrifter med mera för Teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad

2012-09-06

I våras publicerades teknisk säkerhetsstyrning banöverbyggnad i Trafikverkets verksamhetssystemet (BV-DOK).
Teknisk säkerhetsstyrning är en metodik och systematik för nybyggnation, ändringar och ingrepp i järnvägsanläggningen. Den baseras på Transportstyrelsens krav på att infrastrukturförvaltare ska ha en säkerhetsstyrning som bland annat säkerställer hur anläggningarna utformas och utförs.

Trafikverket vill diskutera punktlighet med branschen

2012-08-28

Trafikverket bjuder nu in till diskussioner med den svenska järnvägssektorns alla aktörer för att få till ett långsiktigt och systematiskt punktlighetsarbete. Trafikverket är ju själv en av aktörerna och vill genom en tillförlitlig infrastruktur och trafikledning samt en robust tågplan bidra till punktligheten. Verket har verkat för nya samverkansformer med branschen för att kunna öka kvaliteten i tågtrafiken. Nu vill TRV gå vidare och välkomnar branschen till ett gemensamt möte i Stockholm den 5 oktober för att diskutera ökad leveranssäkerhet i järnvägssystemet.

Kostnadseffektiva investeringar i spårväg

2012-08-24

Kostnadsbilden för spårvägar har fått stor uppmärksamhet. Oftast koncentreras debatten till själva investeringskostnaderna, medan driftskostnader lämnas därhän. Är projekten kostnadseffektiva om man ser till hela livstiden?

Jernbanverkets leverantörsdag 25 oktober

2012-08-22

Jernbaneverket kommer de närmaste åren att arbeta med att förbättra säkerheten och öka kapaciteten på det norska järnvägsnätet. Därför inbjuder JBV till en leverantörsdag i Bergen den 25 oktober. Projekten som tillsammans uppgår till över tre miljarder norska kronor ska utföras på Bergensbanan och Sörlandsbanan. Det gäller bland annat spårrätning, mötespår, rassäkring, tunnelbyggning och uppgradering av stationer och hållplatser.

Remissutgåva BVF 923

2012-06-21

I Trafikverkets nya remissutgåva av BVF 923 har följande nya punkter införts:

• Nytt kapitel ”Arbetsmiljö”
• SoS-plan (Skydds – och säkerhetsplan)
• Enhetligt krav att SoS-ledare bär armbindel för att tydligöras
• Varselkläder Klass 3 på överdel ett minimikrav
• Tillåtet att använda andra verktyg motsvarande BVC 923, men krav på att sakinnehållet finns kvar i obruten ordning

Synpunkter med konkreta förslag lämnas senast den 13 september till Trafikverket.

Strabag ny medlem i FSJ

2012-06-21

FSJ välkomnar Strabag Sverige AB som ny medlem!

Trafikverkets nationella leverantörsdag 25 oktober

2012-06-21


Den 25 oktober arrangerar Trafikverket en nationell leverantörsdag på Scandic Infra City i Upplands Väsby.
Verket kommer ha ett framtidsfokus och lyfta frågor om hur leverantörer och verk arbetar tillsammans för goda affärsmöjligheter.
Trafikverket återkommer efter semestrarna med ett mer detaljerat program. 

Byggindustrierna, Svenskt Näringsliv och FSJ förkastar statligt underhåll

2012-05-28

Byggindustrierna, Svenskt Näringsliv och FSJ har i en gemensam debattartikel i SvD kraftfullt avvisat en återgång till statligt ägt underhåll av järnväg. Underhållet bör skötas av de som är bäst på det och vi måste skapa förutsättningar för utveckling genom långsiktiga spelregler, skriver de. Det är viktigt att ge plats åt nya företag som på en konkurrensutsatt marknad utvecklar metoder som leder till en bättre fungerande järnväg. Konsekvenserna av att återgå till statligt underhåll kan bli att kompetenta företag och individer lämnar branschen och den svenska marknaden, vilket i så fall även slår mot andra verksamheter.

Läs hela artikeln här.

Trafikutskottet emot upphandlat underhåll

2012-05-22

Det fungerar inte att upphandlade företag sköter underhållet av järnvägen, anser en majoritet i trafikutskottet bestående av (s), (v), (mp) och (sd). Utskottet vill att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på hur underhållet ska organiseras. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

 

Implementering av BVF 929

2012-05-21

Trafikverket vill nu ha in skriftliga redovisningar från entreprenörerna på vilket sätt och inom vilken tidsperiod som den egna personalen och underentreprenörer får information om de ändrade reglerna när det gäller tunga spårgående maskiner. I BVF 929 3.0 som började gälla i december förra året finns nyheter och övergångsregler. Målet är att höja säkerheten vid aktiviteter i spårområde.

FSJ i Trafikutskottet

Branschfakta | 2012-05-14

De tre oppositionspartierna har motionerat i Riksdagen om återreglering av järnvägens underhåll. I förra veckan mötte delar av FSJ:s styrelse tillsamman med Infranords VD Trafikutskottet för en utfrågning. Även Trafikverket och de fackliga organisationerna var inbjudna till utskottet. FSJ förde fram att det inte är avregleringen av underhållet som är problemet utan att sedan länge råder brist på medel för det nödvändiga underhållet av järnvägen.

Enklare planering spåranläggningar

2012-05-09

Nu ska planeringen för väg- och järnvägsbyggen bli effektivare. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändrade bestämmelser om den fysiska planeringen av infrastruktur.

Swedish Rail Skills Forum bildat

2012-05-04

Swedish Rail Skills Forum bildades i slutet av april. Målet är att ideellt samla de krafter som behövs för att fylla behovet av utbildad personal till sektorn. Bakgrunden är att Trafikverket nu inte längre lika aktivt som tidigare stödjer kompetensarbetet. Hemsidan www.jarnvagsjobb.se drivs som exempel numera av Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.
 

Nyhetsbrev nr 4

2012-04-27

Nu finns FSJs Nyhetsbrev nr 4, april 2012 ute.

Den hittar du här.

FSJ Vårmöte

2012-04-26

FSJ håller sitt vårmöte på eftermiddagen i Stockholm den 29 maj. Huvudpunkt kommer att bli kompetensförsörjningen inom järnvägsentreprenörbranschen samt TRV:s syn på sin roll som Renodlad beställare.

Eiffage Rail Nordic, SVEAB och Ockelbo Kabelteknik nya medlemmar

2012-04-26

FSJ välkomnar Eiffage Rail Nordic, SVEAB och Ockelbo Kabelteknik som nya medlemmar i föreningen. FSJ har nu 28 medlemmar som tillsammans har knappt 8 000 anställda.

Trafikverket diskuterar framtida kompetenskrav

2012-04-26

Trafikverket vill tillsammans med Transportstyrelsen och branschens aktörer diskutera framtida kompetenskrav i anläggningsbranschen. Man vill också samordna de större svenska infrastrukturförvaltarnas krav (Trafikverket, SL, kommuner med flera).

Säkerhet, kontrakt och kompetens - tunga punkter enligt Malm

2012-04-26

Gunnar Malm, generaldirektör för TRV och underhållschefen Jan Pettersson träffade igår styrelsen för FSJ. Gunnar Malm poängterade vikten av gott samarbete med entreprenörssidan och Jan Pettersson beskrev de tunga frågor som Trafikverket nu arbetar med mot entreprenörssidan.

 

FSJ svarar kapacitetsutredningen: Fungerande marknad är målet

2012-03-30

FSJ har med stort intresse tagit del av Trafikverkets kapacitetsutredning och välkomnar förslaget till både förbättrat underhåll för anläggningens funktion och en utökning av kapaciteten i järnvägsnätet. FSJ är av den bestämda uppfattningen att mer utrymme måste ges för reinvesteringar och för drift och underhåll. Dagens kontrakt för underhåll och reinvesteringar ger inte utrymme för att vare sig bibehålla anläggningarnas kvalitet eller för att förbättra dem. Utnyttjandet av banorna kommer också enligt de prognoser som Trafikverket presenterat att väsentligt öka, både för gods- och passagerartrafik.

Utan järnvägsentreprenörerna stannar tågen

2012-03-13


I den kapacitetsutredning som Trafikverket nyligen presenterade framgick att det finns brister i transportsystemet, och att de allra största problemen märks på järnvägen. FSJ står bakom slutsatserna i utredningen och håller med om att detta påverkar gods- och persontrafiken på ett sätt som inte är hållbart i längden. Enligt Trafikverket pekar utvecklingen dessutom mot att trafiken kommer att fortsätta öka. Det är alltså hög tid att lyfta blicken och börja arbeta mer förebyggande än vi har kunnat göra hittills. Om vi snabbt ska kunna stärka kapaciteten måste vi göra det genom mindre men riktade åtgärder inom drift/underhåll, samt genom att byta ut de delar av anläggningarna som är slitna. 

Nya FSJ-broschyrer

2012-02-27

FSJ har tagit fram en broschyr om föreningen som beskriver FSJ:s hjärtefrågor. Broschyren är i fyrfärg och finns i både svensk och engelsk upplaga.

Läs mer här.
 

Ändrade regler tunga maskiner

2011-11-18

Trafikverket har efter en remissomgång där också FSJ gett sina synpunkter nu presenterat sin uppdatering av BVF 929 för tunga spårgående maskiner. Avsikten är att öka säkerheten och samtidigt modernisera reglerna. Förändringarna rör bland annat riskbedömning, ökat krav på underhåll samt utökat och förtydligat ansvar för operatör och tillsynsman.

Läs hela den ändrade föreskriften här.

FSJ om TRV:s remiss om ramavtal

2011-11-18

Trafikverket föreslår att det i framtiden ska bli möjligt för järnvägsföretag och trafikorganisatörer (auktoriserade sökande) att teckna ramavtal med verket när det gäller nyttjande av infrastrukturkapacitet.
 

Elektroniska säkerhetsblanketter 29-31

2011-11-07

Arbetet med att ta fram ett förenklat arbetssätt för hantering av Elektroniska blanketter 29-31 är nu i rullning.
I februari 2012 kommer det nya elektroniska systemet att testas i verklig miljö. Delar av Dlc Gävle och Dlc Stockholm ingår i utvalt pilotområde. De får i januari månad detaljerad information kring innehåll och upplägg för piloten. Berörda entreprenörer och planerare kommer att kontaktas med mer detaljer.

Ny styrelse i FSJ

2011-11-02

Vid föreningsmötet i järnvägsstaden Nässjö den 2 november valde FSJ ny styrelse för föreningen. Till ordförande valdes Robert Röder, Strukton. Till övriga styrelsemedlemmar valdes Anders Gärdström, Balfour Beatty, Lena Jogersten, Anker, Thomas Pilo, Infranord, Joakim Stenqvist, Svensk Järnvägsteknik, Joachim Ytterstene, VR Track och Daniel Öholm, Railcare.

Säkerheten främst - redovisning av implementering

2011-10-27

Här finns information från TRV om beslutade förändringar i arbetssätt mm som rör arbeten i spårområde.

Gruppen för nationell samverkan - spårtrafik

2011-10-14

Trafikverket har inlett samarbete med FSJ när det gäller att utveckla målstyrning av säkerhetsarbetet inom spårtrafikområdet. Bakgrunden är det arbete Trafikverket gjort på vägsidan. Tanken är att kontinuerligt mäta och utvärdera insatser för att kunna förbättra säkerheten. Säker järnvägstrafik handlar om att se till att hela resan är säker för passagerare och gods.

Järnvägstekniskt centrum i Borlänge och Nässjö

2011-10-14

Borlänge kommun kommer att bygga upp ett Järnvägstekniskt centrum. Det är ett samarbete mellan Vansbro Järnvägsskola och Borlänge kommun. Samarbetet kommer att leda till att branschen får tillgång till en skola med övningsanläggning i Dalarna.

Trafikverket backar om varselkläder

2011-10-10

Med anledning avsynpunkter från spårentreprenörer och tillverkar av varselkläder, har Trafikverket beslutat att återgå till kravet på lägst klass två. TRV har velat höja nivån till  klass tre, men det har varit oklarheter om hur de skärpta kraven ska kunna uppnås. Beslutet innebär att entreprenörerna just nu int behöver skaffa nya varselkläder. Trafikverket kommer dock att se över kraven i samverkan med entreprenörerna inom ramen för översyn av BVF 923 och 934.

Beslut om ändring av regel i BVF 923

Trafikverket återstartar projektet elektroniska blanketter

2011-09-27

Under hösten 2010 startades projektet ”Elektroniska blanketter 29-31”som arbetar med att ta fram ett system kring hantering av säkerhetsblanketterna 29-31. Efter en längre paus under vår och sommar 2011 har nu projektet fått klartecken på att omstartas. Den preliminära tidsplanen är att det nya systemet ska vara implementerat och i drift i början på 2012.

Trafikverket återkommer med mer detaljerad information kring genomförandet inom kort.

Information om elektroniska säkerhetsblanketter 29-31

Från ord till handling - remissyttrande

2011-09-06

FSJ har lämnat sitt remissyttrande över Trafikverkets utredning om järnvägens behov av ökad kapacitet. FSJ är av den bestämda uppfattningen att mer utrymme måste ges för reinvesteringar och drift och underhåll. Dagens kontrakt ger inte utrymme för att vare sig bibehålla anläggningarnas kvalitet eller för att förbättra dem.

Riskbedömning i spårområde

2011-09-02

Trafikverket har fastställt arbetssätt för riskbedömning i spårområde att gälla från och med den 1 september. Riskbedömning har införts som ett nytt begrepp, tågvarning med yttertågvarnare är inte längre tillåtet och arbete med tågvarning på driftplats ska riskbedömas utifrån möjligheten för utrymning. Dokumenten finns att hämta här.

Höstmötet i Nässjö, the Railway Town

2011-08-30

FSJ:s kommande medlemsmöte kommer att äga rum i järnvägsstaden Nässjö den 2 november 2011.

På höstmötet kommer bland annat att tas upp att Jernhusen har köpt Höglandsterminalen och att spännande utveckling är att vänta. Brinellskolan i Nässjö satsar på järnvägsutbildning.  

TRV remiss om kapacitet i järnvägssystemet

2011-07-26

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet fram till 2050. Uppdraget ska i sin helhet redovisas i februari 2012. En delredovisning för perioden 2012-2021 ska redovisas den 1 oktober 2011. Trafikverket gav i början av juli ut en rapport som delredovisning för perioden 2012-2021.

Remissen finns att hämta här. Remissvar ska vara inne senast 31 augusti.
 

Förtydliganden rörande BVF 923 från TRV

2011-07-26

Med anledning av synpunkter från spårentreprenörer med flera lämnar Trafikverket ett förtydligande gällande BVF 923 (länk) ”Regler för arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområde”.

Klicka på rubriken så följer citat ur BVF 923 med förtydligandet i kursiv text.


Svensk Järnvägsteknik förvärvar spårsvetsföretag

2011-07-26

Svensk Järnvägsteknik AB har förvärvat 70% av aktierna i Svensk Spårsvetsteknik AB. Förvärvet är en viktig del i Svensk Järnvägstekniks utveckling mot en kundnära och komplett BEST-leverantör på den skandinaviska järnvägsmarknaden.
 

FSJ tar ansvar för Järnvägsjobb.se

2011-07-04

Den för järnvägssektorn gemensamma jobbsajten Järnvägsjobb kommer att fortsätta att drivas av Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Hemsidan utvecklades av Banverket inom det så kallade KIS-projektet - Kompetensutveckling I Sektorn. Efter det att Trafikverket bildades med ansvar för flera transportslag, diskuterades fortsättningen för projektet och också hemsidan. Nu har FSJ tagit ansvar för att hemsidan ska fortsätta med information om nya jobb, utbildningar inom sektorn och information om i sektorn ingående företag.

Hemsidan finns på www.jarnvagsjobb.se.

Wigh Kellokumpo Track Service AB ny medlem

2011-06-23

Wigh Kellokumpo Track Service AB är ny medlem i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Bolaget har sitt säte i Ödeshög och arbetar med svetsning och järnvägsunderhåll.

FSJ utvecklar säkerhetsarbetet

2011-06-23

FSJ arbetar för att öka samarbetet mellan medlemsföretagen när det gäller säkerhets- och arbetsmiljöfrågor samt förutsättningarna för våra arbeten.

Branschrådet för oönskade händelser består nu av ett tiotal företag. Branschrådet har tagit fram en gemensam rapporteringsmall för tillbud och olyckor, samt en tydlig och enkel definition. FSJ vill tidigt identifiera problemområden där företagen ytterligare kan höja säkerheten vid arbete i anläggningarna.

FSJ målsättning är att samtliga medlemsföretag skall rapportera sina tillbud och olyckor varje månad.
 

FSJ:s styrelse möter Trafikverkets ledning i november

2011-06-22


FSJ har regelbundna möten med Trafikverket i de olika arbetsgrupper som upprättats mellan FSJ och TRV. FSJ:s styrelse överlägger också med Trafikverkets ledning vid ett par tillfällen per år. Nästa tillfälle är i början av november.
 

Trafikverket har gett ut nya föreskrifter

2011-06-22

Trafikverket har gett ut en ny version av BVF 923, regler för arbetsmiljö och säkerhet vid arbete i spårområde. Det är BVF 923, version 4.0 som ska gälla och därmed slopas den tidigare versionen.

Föreskriften anger de regler som gäller vid aktiviteter (arbete, studiebesök och egenförflyttning) inom spårområdet. Den gäller för personal hos spårentreprenörer och Trafikverkets egen personal. Denna föreskrift har reviderats för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten vid aktiviteter i spår.
 

Trafikverket arbetar med kapacitetsfrågorna

2011-06-22


Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att utreda behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet. Utgångspunkten ska tas i den nu gällande nationella planen och de regionala planerna för utveckling av transportsystemet. Trafikverket ska också lämna förslag till effektivisering och kapacitetshöjande åtgärder som kan vidtas för att tillgodose kapacitetsbehovet. Verket ska också identifiera vilka kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet som ger den samhällsekonomiskt effektivaste lösningen för att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Lena Erixon, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Samhälle, leder uppdraget.
En delrapport ska lämnas 1 oktober 2011 och uppdraget i sin helhet skall lämnas till regeringen senast 29 februari 2012.
FSJ kommer att ge sina synpunkter i det remissarbete som pågår.

 

Nya hemsidan klar

2011-05-12

Välkomna till FSJ:s nya hemsida! Den kommer alltefter att fyllas med material av värde för Sveriges järnvägsentreprenörer. 

Transportstyrelsens avgifter för verksamhet inom järnvägsområdet

2010-12-17

Riksdagen har fattat beslut om att Transportstyrelsens verksamhet som rör tillstånd, tillsyn och registerhållning ska vara avgiftsfinansierad. Regeringen har gett Transportstyrelsen bemyndigandet att ta ut avgifterna. Därmed börjar de nya avgiftsförfattningarna att gälla från och med den 1 januari 2011.

Fler nyheter »

FSJ, Almega AB, Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm | Tel: 08-762 69 00 | Fax: 08-762 69 48 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS